Кои сме ние

Енол Груп

„Енол Груп” е независима испанска компания, чиято основна дейност е проучването, проектирането, изграждането и експлоатацията на високо енергийно ефективни електрически централи в сектора на възобновяемите енергийни източници.

Създадена през 1936 г., в момента компанията експлоатира съоръжения с мощност повече от 260MW, а в процес на изграждане са проекти с капацитет 390MW. Дългосрочните корпоративни планове за развитие предвиждат изграждането на повече от 1 500 MW инсталирана мощност.

„Енол Груп” проучва, проектира, изгражда и експлоатира високо енергийно ефективни възобновяеми електрически централи — ветроенергийни паркове, фотоволтаични и термо-електрически съоръжения, биодизел — чрез 20 обекта в 16 различни страни в Европа, Азия и Америка.

Корпоративната политика на компанията се базира на активна социална политика, отговорност и принос към икономическото развитие на регионите, в които оперира. Дейността на „Енол Груп” за увеличаване на ролята на чистите енергийни източници е част от корпоративната й стратегия за съчетаване на икономическото развитие и растеж с грижата за опазването на околната среда.