Проекти

Документи

Досие по околна среда

По време на развитието на проекта за Ветроенергиен Парк Суворово в България, Еолика България АД (филиал на Групо Енол ) организира съставянето на Оценка на Въздействието върху околната среда, съгласно Българското законодателство за реализирането на този инвестиционен проект. Фирмата реализатор проведе всички свързани проучвания и консултации, следните са предоставени в тези линкове.

Пълната документация от проучването е достъпна за консултиране според процедурата на ЕБВР (Европейска Банка за Въстановяване и Развитие) и е част от преглеждането на финансовата процедура.

Нетехническо резюме

Настоящото Нетехническо резюме обобщава констатациите от Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда, свързани с изграждането и експлоатацията на 60MW ветроенергиен парк в близост до град Суворово, на североизток от Варна, България, от Еолика България АД, филиал на Enhol Energia s.I.

Нетехническото резюме е изготвено с цел да предостави кратко описание на Проекта, в съответствие със законовите изисквания на Европейския съюз и България. Преди да направи обобщение на мерките за управление и мониторинг на въздействието върху околната среда, които ще бъдат изпълнени с цел осигуряване извършването на дейностите по намаляване на отрицателното въздействие, необходими по време на строителството, работата и извеждането извън експлоатация, техническото резюме обобщава констатациите от оценката, представена в Доклада за ОВОС.

Електропровод 110 kV

Конструкцията на въздушната електролиния свързваща бъдещият Ветроенергиен Парк Суворово с предоставената от НЕК връзка в подстанцията Вълчи Дол е под контрола на НЕК, но Еолика България АД е реализирала дизайна и процедурите за разрешение на реализирането на дадения проект. Следните документи са предоставени за информация:

План за информиране на заинтересованите страни

С Плана за информиране на заинтересованите страни се цели да се обобщят дейностите за информиране на обществеността, извършвани от Дружеството, да се дефинират процедурите, които ще се използват за комуникация със заинтересованите страни през етапите на планиране, изграждане и експлоатация, както и да се установи механизъм за всеки, който желае да повдигне въпрос или да подаде оплакване във връзка с Проекта.